Aanpassing NOW regeling voor concerns

0 Flares 0 Flares ×

22 april 2020

Minister Koolmees en Staatssecretaris van Ark hebben vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat de NOW regeling wordt gewijzigd om concerns tegemoet te komen.

Met de NOW subsidie ontvangen werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten waarmee zij gedurende de maanden maart, april en mei 2020 de salarissen van werknemers kunnen doorbetalen. Als de werkgever onderdeel  is van een concern dan moet volgens de NOW worden uitgegaan van de omzetdaling van de groep van ondernemingen. Dit betekent dat een werkmaatschappij met meer dan 20% omzetdaling geen beroep op de NOW kan doen als op concernniveau geen sprake is van meer dan 20% omzetdaling. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de werkmaatschappij tot ontslag van personeel moet overgaan. Door bedrijfsleven, vakbonden en in een motie Palland c.s. is daarom gevraagd de NOW op dit punt te versoepelen.

In de genoemde brief wordt aangekondigd dat de NOW als volgt zal worden aangepast:

  • Een werkmaatschappij (met eigen rechtspersoonlijkheid) die onderdeel is van een concern kan zelfstandig NOW subsidie voor loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (in plaats van concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling.

Om gebruik te kunnen maken van deze uitzondering moeten de werkmaatschappij en het concern aan de volgende voorwaarden voldoen:

A. Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.

B. De werkmaatschappij (werkgever) met 20 of meer werknemers moet een akkoord hebben gesloten met de belanghebbende verenigingen van werknemers ,of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Dat zullen vaak de vakbonden zijn waarmee een cao is afgesloten. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

C. Concerns met personeel-BV’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

Ter voorkoming van strategisch gedrag worden nog een aantal voorwaarden en waarborgen voorgesteld die nader in standaarden van accountants moeten worden uitgewerkt. Het gaat om de volgende voorwaarden/waarborgen:

1. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie aanvragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.

2. Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.

3. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.

4. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

De nieuwe afwijkingsmogelijkheid geldt niet voor concerns die een omzetdaling van meer dan 20% hebben. Zij kunnen gewoon van de NOW gebruik maken.

De wijziging van de NOW regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×