Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

0 Flares 0 Flares ×

23 augustus 2019
Het is volop zomer in Nederland. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet staat dat de wettelijke vakantiedagen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn ontstaan. Je zou zeggen dat deze regels voor een werknemer duidelijk moeten zijn en dat een werknemer die niet tijdig vakantiedagen opneemt deze dan automatisch verliest na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen. Het Europese Hof van Justitie denkt hier anders over en heeft op 6 november 2018 twee belangrijke uitspraken gedaan over het opnemen van vakantiedagen.

Het Hof van Justitie bepaalt dat de werkgever er concreet voor moet zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn vakantie op te nemen. Zonodig moet de werkgever de werknemer ertoe aanzetten om vakantie op te nemen. Verder moet de werknemer op precieze wijze en tijdig geïnformeerd worden dat hij niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen kan verliezen. De bewijslast rust op de werkgever. Als de werkgever niet kan bewijzen dat hij alle zorgvuldigheid heeft betracht om de werknemer ook daadwerkelijk zijn vakantie te laten opnemen dan vervallen de wettelijke vakantiedagen niet.

Voor de praktijk betekent dit dat de werkgever actie zal moeten ondernemen om te voorkomen dat wettelijke vakantiedagen niet vervallen na het verstrijken van de termijn van zes maanden. Laat de werkgever zich niet uit over het opnemen en/of vervallen van vakantiedagen dan kan het zijn dat de aanspraak op vakantie niet vervalt en dat de werknemer recht heeft op (betaling van) de nog openstaande vakantiedagen. Het is aan te raden om de werknemer tenminste eenmaal per jaar schriftelijk te attenderen op het aantal openstaande vakantiedagen met het verzoek deze op te nemen. Daarbij dient de werknemer ook te worden geïnformeerd wanneer de vakantiedagen komen te vervallen.


               

 

                                                                                                          

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×