Bij werktijdverkorting wegens het coronavirus hoeft het loon niet te worden doorbetaald

0 Flares 0 Flares ×

16 maart 2020
Volgens een bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vandaag hebben al 20.000 bedrijven, waaronder KLM, werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd vanwege het coronavirus. Wat zijn nu precies de voorwaarden voor werktijdverkorting en moet een werkgever bij werktijdverkorting het salaris doorbetalen?

Op grond van de wet is het verboden om éénzijdig de werktijd van werknemers te verminderen als dit gepaard gaat met verlaging van het salaris. Onder bepaalde voorwaarden kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan bedrijven een ontheffing verlenen om de werktijd van werknemers te verkorten (“werktijdverkorting”). Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Er is sprake van “buitengewone omstandigheden”.
    Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor werktijdverkorting als zij door buitengewone omstandigheden tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Er moet sprake zij van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. De Minister van SZW heeft recent bevestigd dat het coronavirus een dergelijke buitengewone omstandigheid is.
  • Werkgever zal zijn werknemers voor een periode van minstens 2 weken en maximaal 24 weken tenminste 20% minder inzetten of werkgever verwacht dat dat het geval zal zijn.

Voor ingeleend personeel zoals uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor zieke werknemers die recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte.

In het algemeen wordt aangenomen dat de werkgever advies aan de OR moet vragen over een voorgenomen besluit tot de aanvraag van werktijdverkorting.

Op de website rijksoverheid.nl staat vermeld dat werknemers financieel weinig zullen merken van de werktijdverkorting. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de werkgever het loon van de werknemers volledig moet doorbetalen. De werkgevers worden gecompenseerd doordat zij van UWV de aan de werknemers toegekende WW uitkering ontvangen. Die WW uitkering zal lager zijn dan het loon waardoor werkgever toch een deel van de loonkosten draagt. De informatie op rijksoverheid.nl en veel andere websites over de loondoorbetaling bij werktijdverkorting is onjuist. Het is niet correct dat de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen. Op 1 januari 2020 is namelijk de Regeling Onwerkbaar Weer in werking getreden. Hierin wordt onder meer het recht op loondoorbetaling geregeld bij buitengewone natuurlijke omstandigheden zoals sneeuw en overvloedige regenval. In artikel 5 van deze Regeling is ook bepaald dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt als de werkgever toestemming voor werktijdverkorting heeft verkregen. Dit betekent dat werkgevers niet verplicht zijn het loon door te betalen van werknemers voor wie zij vergunning hebben verkregen voor werktijdverkorting, tenzij anders is afgesproken bijvoorbeeld in de CAO. Als de werkgever het salaris niet aanvult dan valt de werknemer terug op een WW uitkering. Om een WW uitkering te ontvangen moet de werknemer wel aan alle voorwaarden voldoen die de WW stelt waaronder de “wekeneis” (in minimaal 26 van de 36 weken voor werkloosheid hebben gewerkt). Een werknemer die sinds korte tijd in dienst is zal niet aan die wekeneis voldoen en geen recht hebben op een WW uitkering.

Werktijdverkorting kan online via een digitaal formulier worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een vergunning wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt voor maximaal 6 weken en kan op verzoek van de werkgever driemaal worden verlengd voor een periode van telkens 6 weken.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×