Nieuws

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

23-8-2019Het is volop zomer in Nederland. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet staat dat de wettelijke vakantiedagen zes […]

Continue Reading

De nieuwe transitievergoeding

9 augustus 2019Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze eerdere nieuwsberichten informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst (en niet pas na 24 maanden). Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur […]

Continue Reading

Nieuw flex- en ontslagrecht aangenomen door Eerste Kamer

28 mei 2019 Vandaag heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) aangenomen. De wet bevat enerzijds maatregelen die het voor werkgever aantrekkelijker moeten maken om een vast contract aan te bieden en anderzijds maatregelen die de negatieve effecten van flexibele contracten beperken voor werkenden. Tijdens de behandeling van de WAB in de […]

Continue Reading

Kan de werkgever worden verplicht om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan?

16 april 2019 Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 moeten werkgevers aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen een transitievergoeding betalen. Vóór de WWZ kon in zo’n geval worden opgezegd zonder dat een vergoeding verschuldigd was. Veel werkgevers in het MKB vinden deze wetswijziging onrechtvaardig. Werkgevers […]

Continue Reading

Ontslag van oudere werknemer wordt goedkoper

7 februari 2019 Bent u van plan om binnenkort afscheid te nemen van een of meer werknemers die bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder zijn en die al 10 jaar of langer in dienst zijn? Dan zou overwogen kunnen worden om daarmee te wachten tot na 1 januari 2020. In de […]

Continue Reading

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer

7 februari 2019 Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 7 november 2018 het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) naar de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt de wetgeving op het gebied van ontslagrecht, flexibele arbeid en WW aangepast. Hiermee wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een arbeidsovereenkomst voor […]

Continue Reading

Nieuwe Wet beschermt bedrijfsgeheimen

10 januari 2019 Stel een ex werknemer van u gaat bij een concurrent aan de slag en de nieuwe werkgever maakt misbruik van de door uw ex werknemer meegenomen bedrijfsgeheimen. Hoe kunt u hiertegen optreden? Bedrijfsgeheimen zijn waardevolle assets voor een onderneming. Voorbeelden van bedrijfsgeheimen zijn fabricagemethoden, informatie over klanten, recepturen (bijvoorbeeld het recept van […]

Continue Reading

Kan een thuiswerkdag worden ingetrokken wegens disfunctioneren?

23 oktober 2018 Tegenwoordig werken veel werknemers één of meerdere dagen per week vanuit huis. Op grond van de Wet Flexibel Werken heeft een werknemer als hij/zij 26 maanden in dienst is het recht om werkgever schriftelijk te verzoeken om thuis te mogen werken. Werkgever kan het verzoek weigeren en hoeft deze weigering niet te […]

Continue Reading

Vaders meer bij de wieg door nieuwe Wet “WIEG”

23 oktober 2018 Waarom een Wet “WIEG”? In de EU heeft de werknemer die vader is geworden gemiddeld recht op twee weken betaald danwel onbetaald verlof. Een vader in Nederland heeft na de geboorte recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Aansluitend heeft de vader recht op 3 dagen ouderschapsverlof. De regering wil het geboorteverlof voor […]

Continue Reading

Heeft werknemer die op staande voet is ontslagen recht op een transitievergoeding?

18 augustus 2018 Een ontslag op staande voet moet aan strenge eisen voldoen. Eén van de eisen is dat de werkgever een dringende reden moet hebben. De wet omschrijft “dringende redenen” als “zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de overeenkomst te […]

Continue Reading