Nieuws

Werkgever mag dienstverband niet slapend houden

8 november 2019Veel werkgevers kiezen ervoor om een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, en die volgens de wet wegens arbeidsongeschiktheid kan worden ontslagen, niet te ontslaan. Dat is niet vreemd. Immers de werkgever heeft al gedurende twee jaar het loon en eventuele re-integratiekosten betaald. In geval van ontslag zou werkgever ook nog […]

Continue Reading

Kennissessie nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (VOL!)

Op dinsdag 26 november 2019 organiseren wij de Kennissessie “Wet Arbeidsmarkt in Balans”. InhoudHet arbeidsrecht is volop in beweging. Ruim vier jaar geleden trad de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) in werking waardoor het flexrecht en ontslagrecht  flink werden gewijzigd. Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) van kracht die […]

Continue Reading

Niet altijd verwerkersovereenkomst nodig met externe salarisverwerker

10 oktober 2019 De nieuwe privacywetgeving (“AVG”) maakt een onderscheid tussen twee rollen, namelijk de rol van verwerkingsverantwoordelijke en de rol van verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt en zal moeten voldoen aan alle vereisten van de privacywetgeving. Een verwerker heeft minder verplichtingen op grond van de AVG. Als een dienstverlener […]

Continue Reading

Welke bonus telt mee bij de berekening van de transitievergoeding?

10 oktober 2019Bij de berekening van de transitievergoeding moeten volgens de wet ook de “variabele looncomponenten”, zoals bonussen, worden meegenomen. De wet vermeldt hierover dat het maandloon wordt vermeerderd met “de overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door zesendertig”. In de praktijk blijkt dat […]

Continue Reading

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

23 augustus 2019Het is volop zomer in Nederland. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet staat dat de wettelijke […]

Continue Reading

De nieuwe transitievergoeding

9 augustus 2019Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze eerdere nieuwsberichten informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst (en niet pas na 24 maanden). Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur […]

Continue Reading

Nieuw flex- en ontslagrecht aangenomen door Eerste Kamer

28 mei 2019 Vandaag heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) aangenomen. De wet bevat enerzijds maatregelen die het voor werkgever aantrekkelijker moeten maken om een vast contract aan te bieden en anderzijds maatregelen die de negatieve effecten van flexibele contracten beperken voor werkenden. Tijdens de behandeling van de WAB in de […]

Continue Reading

Kan de werkgever worden verplicht om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan?

16 april 2019 Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 moeten werkgevers aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen een transitievergoeding betalen. Vóór de WWZ kon in zo’n geval worden opgezegd zonder dat een vergoeding verschuldigd was. Veel werkgevers in het MKB vinden deze wetswijziging onrechtvaardig. Werkgevers […]

Continue Reading

Ontslag van oudere werknemer wordt goedkoper

7 februari 2019 Bent u van plan om binnenkort afscheid te nemen van een of meer werknemers die bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder zijn en die al 10 jaar of langer in dienst zijn? Dan zou overwogen kunnen worden om daarmee te wachten tot na 1 januari 2020. In de […]

Continue Reading

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer

7 februari 2019 Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 7 november 2018 het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) naar de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt de wetgeving op het gebied van ontslagrecht, flexibele arbeid en WW aangepast. Hiermee wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een arbeidsovereenkomst voor […]

Continue Reading