Nieuws

Alles over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

1 April 2020De uitbraak van het corona virus heeft geleid tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen om werktijdverkorting voor het personeel. Op dit grote aantal aanvragen was de regeling niet berekend. Daarom heeft het kabinet de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor loonkosten van werkgevers (NOW) tot stand gebracht die is vastgelegd in een ministeriële regeling. […]

Continue Reading

De gegijzelde werknemer

Met een concurrentiebeding verbiedt de werkgever de werknemer kortgezegd om na het einde van het dienstverband voor korte of langere tijd als zelfstandige te werken of bij een ander bedrijf in dienst te treden dat gelijke of soortgelijke activiteiten verricht als de werkgever. In een krappe arbeidsmarkt zijn goede werknemers schaars. Je ziet dan het […]

Continue Reading

Bij werktijdverkorting wegens het coronavirus hoeft het loon niet te worden doorbetaald

16 maart 2020Volgens een bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vandaag hebben al 20.000 bedrijven, waaronder KLM, werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd vanwege het coronavirus. Wat zijn nu precies de voorwaarden voor werktijdverkorting en moet een werkgever bij werktijdverkorting het salaris doorbetalen? Op grond van de wet is het verboden om […]

Continue Reading

Maak een Addendum om lage WW premie te betalen

29 december 2019Door de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans wijzigt vanaf 1 januari 2020 de wijze waarop premie wordt geheven voor de WW. De aard van het contract (vast of flexibel) bepaalt de hoogte van de WW premie. Er komt een lage en een hoge WW premie (op dit moment bepaald op 2,94% en 7,94%). […]

Continue Reading

Werkgever mag dienstverband niet slapend houden

8 november 2019Veel werkgevers kiezen ervoor om een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, en die volgens de wet wegens arbeidsongeschiktheid kan worden ontslagen, niet te ontslaan. Dat is niet vreemd. Immers de werkgever heeft al gedurende twee jaar het loon en eventuele re-integratiekosten betaald. In geval van ontslag zou werkgever ook nog […]

Continue Reading

Kennissessie nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (VOL!)

Op dinsdag 26 november 2019 organiseren wij de Kennissessie “Wet Arbeidsmarkt in Balans”. InhoudHet arbeidsrecht is volop in beweging. Ruim vier jaar geleden trad de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) in werking waardoor het flexrecht en ontslagrecht  flink werden gewijzigd. Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) van kracht die […]

Continue Reading

Niet altijd verwerkersovereenkomst nodig met externe salarisverwerker

10 oktober 2019 De nieuwe privacywetgeving (“AVG”) maakt een onderscheid tussen twee rollen, namelijk de rol van verwerkingsverantwoordelijke en de rol van verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt en zal moeten voldoen aan alle vereisten van de privacywetgeving. Een verwerker heeft minder verplichtingen op grond van de AVG. Als een dienstverlener […]

Continue Reading

Welke bonus telt mee bij de berekening van de transitievergoeding?

10 oktober 2019Bij de berekening van de transitievergoeding moeten volgens de wet ook de “variabele looncomponenten”, zoals bonussen, worden meegenomen. De wet vermeldt hierover dat het maandloon wordt vermeerderd met “de overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door zesendertig”. In de praktijk blijkt dat […]

Continue Reading

Actie van werkgever vereist voor verval van vakantiedagen

23 augustus 2019Het is volop zomer in Nederland. Aandacht daarom voor de regels rondom vakantiedagen. Een werknemer heeft ieder jaar recht op een vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers hebben daarnaast nog recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. In de wet staat dat de wettelijke […]

Continue Reading

De nieuwe transitievergoeding

9 augustus 2019Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking. In onze eerdere nieuwsberichten informeerden wij u hier al over. Het recht op de transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst (en niet pas na 24 maanden). Verder wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Over de hele duur […]

Continue Reading