Compensatie voor betaalde Transitievergoeding arbeidsongeschikte werknemers

0 Flares 0 Flares ×

De werkgever die een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in dienst heeft kan flink in de buidel tasten. Het loon moet tijdens ziekte gedurende de eerste twee jaren worden doorbetaald en de werkgever zal vaak kosten moeten maken gericht op reïntegratie van de werknemer binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Bovendien is de werkgever ook nog de volledige transitievergoeding verschuldigd indien het dienstverband met de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd. In de praktijk komt het daarom vaak voor dat werkgever de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer niet beëindigt om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Werknemer blijft in dienst, verricht geen werkzaamheden en ontvangt geen loon.

Werkgevers vinden het onrechtvaardig dat zij bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ook nog eens de transitievergoeding moeten betalen. De regering heeft daarom op 20 maart 2017 een wetsvoorstel ingediend waaruit volgt dat  werkgevers zullen worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding en eventuele daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. De compensatie zal worden verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), waar dan wel een verhoging van de uniforme premie tegenover staat. In de volgende gevallen zal werkgever recht hebben op een compensatie voor de betaalde transitievergoeding:

 • De arbeidsovereenkomst is na de periode van twee jaar waarin het opzegverbod wegens ziekte geldt beëindigd (door opzegging, ontbinding of wederzijds goedvinden) omdat de werknemer wegens ziekte niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten; of
 • De arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd, de werknemer is twee jaar ziek geweest en werknemer is ziek op de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

De compensatie kan niet meer bedragen dan de hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer recht had op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigde. Ook mag de compensatie niet hoger zijn dan het bedrag aan loon dat tijdens ziekte is doorbetaald.

Op 28 mei 2018 is een Concept Regeling Compensatie Transitievergoeding gepubliceerd met nadere regels over de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Het is de bedoeling dat de regeling, als de wet wordt aangenomen, op 1 april 2020 in werking treedt. De aanvraag voor compensatie ziet op op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (‘oude gevallen’). Voor oude gevallen dient de compensatie uiterlijk op 30 september 2020 te worden aangevraagd. Bij de aanvraag van compensatie dient de werkgever in ieder geval de volgende gegevens aan UWV te verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd:
  Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zoals een beschikking van UWV of kantonrechter of een beë
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV:
  Een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon tijdens ziekte is doorbetaald.
 • Gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Het is dus belangrijk om in geval van de beëindiging van het dienstverband met een langdurig zieke werknemer de documenten die betrekking hebben op het ontslag, de betaalde transitievergoeding  en loonbetaling tijdens ziekte goed te bewaren.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×