Kan een thuiswerkdag worden ingetrokken wegens disfunctioneren?

0 Flares 0 Flares ×

23 oktober 2018
Tegenwoordig werken veel werknemers één of meerdere dagen per week vanuit huis. Op grond van de Wet Flexibel Werken heeft een werknemer als hij/zij 26 maanden in dienst is het recht om werkgever schriftelijk te verzoeken om thuis te mogen werken. Werkgever kan het verzoek weigeren en hoeft deze weigering niet te onderbouwen met zwaarwegende bedrijfsbelangen. Werkgever moet de afwijzing met werknemer bespreken en de afwijzing schriftelijk mededelen. Het is wel zaak dat werkgever uiterlijk één maand vóór de beoogde ingangsdatum op het verzoek van werknemer beslist. Als dat niet tijdig wordt gedaan dan wordt het verzoek van werknemer om thuis te mogen werken automatisch ingewilligd. In veel gevallen maken werkgever en werknemer overigens samen afspraken over thuiswerken en hoeft werknemer daartoe geen officieel verzoek in te dienen.

Kan de werkgever de thuiswerkdag van een werknemer terugdraaien als werkgever ontevreden is over het functioneren van werknemer? Bij kritiek op het functioneren zal werkgever de werknemer in de gaten willen houden en dat gaat natuurlijk moeilijk als de werknemer thuis zit. Het Hof Amsterdam oordeelde begin dit jaar in een zaak waarin de werkgever de thuiswerkdag van de werknemer wilde opheffen wegens disfunctioneren. Werknemer, 51 jaar oud, is sinds 1 mei 2010 in dienst als redacteur. Vóór indiensttreding is afgesproken dat werknemer vanaf 1 juli 2010 op vrijdag thuis mag werken. Vervolgens ontstaat kritiek op het functioneren van de werknemer. Werknemer werkt in 2016 mee aan een Verbeterplan waarin is afgesproken dat hij in de maanden april tot en met juni 2016 op vrijdag op kantoor zal werken. Na het verbetertraject geeft werkgever aan tevreden te zijn over de verbeteringen die werknemer laat zien en verzoekt hem om vanaf juli 2016 “vooralsnog tijdelijk” op vrijdagen op kantoor te blijven werken. Werknemer vindt dat werkgever zijn thuiswerkdag niet kan afnemen en verschijnt hierna om de vrijdag niet op kantoor. Werkgever betaalt werknemer daarom niet het loon over de vrijdagen dat hij niet op kantoor verschijnt.

Het Hof Amsterdam is van oordeel dat de afspraak omtrent het thuiswerken op vrijdag kan worden aangemerkt als arbeidsvoorwaarde. Dit betekent niet dat deze arbeidsvoorwaarde nooit door werkgever kan worden gewijzigd. Volgens het Hof kan werkgever de gemaakte afspraak niet herzien op grond van de Wet Flexibel Werken. Die wet is niet van toepassing omdat de afspraak over het thuiswerken in onderling overleg (en niet na een officieel verzoek van werknemer op grond van de Wet Flexibel Werken) is gemaakt. Tussen partijen is geen wijzigingsbeding overeengekomen op grond waarvan de werkgever een arbeidsvoorwaarde eenzijdig kan wijzigen. Het Hof beslist dat een werknemer onder omstandigheden moet instemmen met een redelijk wijzigingsvoorstel van de werkgever. Daarbij spelen de volgende criteria een rol: 1) is er sprake van gewijzigde omstandigheden die aanleiding geven tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden?, 2) is het voorstel van werkgever redelijk?, 3) kan aanvaarding van het redelijke voorstel in redelijkheid van de werknemer worden gevergd?

In de uitspraak oordeelt het Hof dat het verzoek van werkgever om ook vanaf juli 2016 “vooralsnog tijdelijk” op vrijdag op kantoor te werken een redelijk voorstel is gelet op de kritiek die werkgever al langere tijd op werknemer heeft en welke kritiek ook heeft geleid tot een door werknemer geaccepteerd Verbeterplan. Het Hof overweegt daarbij ook dat de werkgever een verband ziet tussen de aanwezigheid op kantoor en de verbetering in het functioneren. Van de werknemer kan volgens het Hof worden gevergd dat hij het voorstel van werkgever aanvaardt. De werknemer had in deze zaak geen specifiek belang genoemd om op vrijdag thuis te werken. Wel moest werkgever van het Hof het loon betalen op de vrijdagen dat werknemer vanuit huis had gewerkt. Immers, er was geen sprake van het niet verrichten van de ‘bedongen arbeid’ op deze vrijdagen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×