Loonsanctie door UWV: Hoe hoog en wie betaalt de rekening?

0 Flares 0 Flares ×

Het is nog vroeg in de ochtend  als in de kamer van de directeur de telefoon overgaat. De directeur verheugt zich al op de nieuwe order die eraan zit te komen. Dat valt tegen. Het is medewerker Klaas die zich ziek meldt wegens rugklachten. De arbodienst wordt ingeschakeld en Klaas blijkt inderdaad ziek. Na drie maanden ziekte constateert de arboarts dat re-integratie van Klaas in de eigen of een passende functie in het bedrijf niet mogelijk is. De arbodienst verzuimt daarna echter om de werkgever te adviseren om te onderzoeken of er voor Klaas re-integratiemogelijkheden zijn bij een ander bedrijf (ofwel  “tweede spoor” re-integratie). Kort nadat Klaas een WIA-uitkering heeft aangevraagd ontvangt werkgever een beslissing van het UWV waarin wordt medegedeeld dat werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht doordat het “tweede spoor” niet tijdig is ingezet. Het UWV legt een loonsanctie op die inhoudt dat werkgever ook gedurende het derde ziektejaar het loon van Klaas moet doorbetalen. Werkgever heeft Klaas al twee jaar lang zijn volledige salaris doorbetaald zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst en vraagt zich af hoeveel salaris in het derde ziektejaar moet worden doorbetaald. Deze vraag heeft het Gerechtshof in Den Haag op 20 september 2016 beantwoord. Het Hof oordeelde dat een werkgever gedurende een loonsanctie verplicht is om 70% van het loon te betalen zoals de wet ook bepaalt voor de eerste twee ziektejaren. Werknemer heeft tijdens de loonsanctie wel recht op het volledige salaris als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken.

De werkgever kan natuurlijk in bezwaar en beroep gaan tegen de loonsanctie van UWV maar uit rechtspraak blijkt dat dit niet vaak succesvol is. De re-integratie van zieke werknemers wordt gezien als de primaire verantwoordelijkheid van de werkgever en de werkgever ontkomt niet aan de loonsanctie door te stellen dat het de schuld was van de arbodienst. Dus staat werkgever, die notabene vertrouwde op de deskundigheid van de door hem ingeschakelde arbodienst, vaak met lege handen.

De vraag rijst of de arbodienst dan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade van de werkgever. Ook over deze vraag heeft het Hof Den Haag op 26 juli 2016 in een andere zaak helderheid verschaft. Een horecabedrijf had een register-arbeidsdeskundige ingeschakeld voor de begeleiding van een zieke cateringmedewerkster. De bedrijfsarts adviseerde om het tweede spoor op te starten maar de register-arbeidsdeskundige ondernam geen actie. Na twee jaar ziekte kreeg de werkgever een loonsanctie van UWV omdat het tweede spoor te laat was opgestart. Werkgever stelde de register-arbeidsdeskundige aansprakelijk. Het Hof besliste dat van de register-arbeidsdeskundige mocht worden verwacht dat hij naar aanleiding van het advies van de bedrijfsarts contact zou opnemen met de werkgever en haar zou adviseren om het tweede spoor in te zetten. Volgens het Hof was de register-arbeidsdeskundige aansprakelijk voor de loonschade van de werkgever en ook voor de advocaatkosten die waren gemaakt voor bezwaar- en beroepsprocedures.

Het loont dus de moeite om te proberen om de loonsanctie te verhalen op de arbodienst of een andere voor de re-integratie ingeschakelde deskundige. Maar het is natuurlijk beter om een loonsanctie te voorkomen. Daarom is het verstandig om na het eerste ziektejaar een deskundigenoordeel van UWV te vragen. Als UWV meent dat onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht dan kan dat misschien nog tijdig worden hersteld.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×