Nieuw flex- en ontslagrecht aangenomen door Eerste Kamer

0 Flares 0 Flares ×

28 mei 2019
Vandaag heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) aangenomen. De wet bevat enerzijds maatregelen die het voor werkgever aantrekkelijker moeten maken om een vast contract aan te bieden en anderzijds maatregelen die de negatieve effecten van flexibele contracten beperken voor werkenden. Tijdens de behandeling van de WAB in de Eerste Kamer op 20 mei 2019 was een belangrijk punt van kritiek dat flexibele contracten duurder worden gemaakt voor werkgevers waardoor het gebruik van (schijn) zelfstandigen zou kunnen toenemen. Zo wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW premie van een vast contract lager vast te stellen dan de premie voor een tijdelijk contract.

De Eerste Kamer heeft vandaag ook de volgende twee moties aangenomen:
– Motie Van de Ven/Oomen-Ruijten c.s:
In de motie wordt de de regering verzocht om voor de zomer 2019 te komen met de uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

– Motie Schalk c.s.:
Over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met een gewetenbezwaar. Het is niet mogelijk om een gedeeltelijk gewetensbezwaar te hebben daarom wordt het kabinet verzocht deze ontslaggrond uit te sluiten van de cumulatiegrond.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen in het flex- en ontslagrecht:

Wijzigingen ontslagrecht
Het wordt voor werkgevers iets eenvoudiger om werknemers te ontslaan door de invoering van een extra ontslaggrond (de “cumulatiegrond”). Als meerdere ontslaggronden niet volledig zijn vervuld dan kan de rechter een werknemer toch ontslaan. Ter compensatie kan aan de werknemer (in aanvulling op transitievergoeding en billijke vergoeding) een extra vergoeding worden toegekend van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Verder krijgen werknemers vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst (en niet pas na 24 maanden) recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding zal voor ieder dienstjaar dienstverband een derde van het maandsalaris bedragen.

Wijzigingen flexrecht
De zogenaamde ketenregeling wordt gewijzigd. Op dit moment geldt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat als een vierde opvolgend contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan of als de duur van de opvolgende tijdelijke contracten een periode van 24 maanden overschrijdt. Het wetsvoorstel verruimt de periode van 24 maanden naar 36 maanden.

Er komen bovendien nieuwe regels voor de oproepovereenkomst waarmee de positie van de oproepkracht wordt versterkt.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

Voor een uitgebreidere toelichting op de wijzigingen van het flex- en ontslagrecht verwijzen wij u naar het volgende artikel op onze website:
https://www.abelnlaw.nl/wetsvoorstel-wet-arbeidsmarkt-in-balans-aangenomen-door-tweede-kamer/

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×