Nieuwe Wet beschermt bedrijfsgeheimen

0 Flares 0 Flares ×

10 januari 2019
Stel een ex werknemer van u gaat bij een concurrent aan de slag en de nieuwe werkgever maakt misbruik van de door uw ex werknemer meegenomen bedrijfsgeheimen. Hoe kunt u hiertegen optreden? Bedrijfsgeheimen zijn waardevolle assets voor een onderneming. Voorbeelden van bedrijfsgeheimen zijn fabricagemethoden, informatie over klanten, recepturen (bijvoorbeeld het recept van Coca Cola) en marktstrategieën. Tot voor kort was de bescherming van bedrijfsgeheimen niet specifiek in de Nederlandse wet geregeld. De werkgever kon zich wel beroepen op een met de werknemer overeengekomen geheimhoudingsbeding. En andere werkgevers die misbruik maakten van een door de nieuwe werknemer meegenomen bedrijfsgeheim konden worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad. Op 23 oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (“Wbb”) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt het makkelijker om effectief op te treden tegen de schending van een bedrijfsgeheim. De Wbb beschermt tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is volgens de Wbb informatie die aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. de informatie moet geheim zijn in de zin dat zij niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie.
  2. de informatie heeft handelswaarde omdat zij geheim is.
  3. er zijn redelijke maatregelen getroffen om het bedrijfsgeheim ook geheim te houden.

    Het is voor ondernemers belangrijk dat zij redelijke maatregelen treffen om het bedrijfsgeheim ook geheim te houden. Geheime informatie wordt door de Wbb pas aangemerkt als bedrijfsgeheim en beschermd als dergelijke maatregelen zijn genomen. Voorbeelden van maatregelen zijn het opnemen van geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten en handelscontracten, encryptie, beperken van de personen die toegang hebben tot de informatie en het bewaken van installaties.

In de praktijk wordt aan een geheimhoudingsbeding vaak een boeteclausule toegevoegd zodat bij overtreding direct boetes worden verbeurd. De Wbb biedt extra mogelijkheden als een geheimhoudingsbeding wordt overtreden. De werkgever kan niet alleen een werknemer aanspreken op grond van het overeengekomen geheimhoudingsbeding maar ook de hierboven genoemde werkgever die misbruik maakt van een door een nieuwe werknemer meegenomen bedrijfsgeheim. De rechter kan het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheime informatie verbieden op straffe van een dwangsom. Ook kan de rechter verbieden om producten te produceren met behulp van het bedrijfsgeheim of een recall danwel vernietiging van produkten bevelen. Bovendien kan schadevergoeding worden gevorderd.

De houder van een bedrijfsgeheim die zich beroept op de bescherming van de Wbb zal bij de rechter onder meer moeten aantonen dat inderdaad sprake is van een bedrijfsgeheim en dat dit onrechtmatig is verkregen, gebruikt of openbaargemaakt. Het is daarom van belang om een deugdelijk geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomsten en andere contracten (waaronder ook beëindigingsovereenkomsten) op te nemen dat een boetebeding bevat en dat aansluit op de tekst van de Wbb. Wij kunnen u daarbij helpen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×