Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Contactgegevens
Abeln is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Abeln
Mr G.G. Abeln LL.M
Hoogstraat 123-M
3011 PL Rotterdam
Tel: +31 (0)10-4125744

2. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt
Abeln verwerkt onder andere achternaam, voornaam, voorletters, postadres, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, titulatuur, geboortedatum  en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de hieronder genoemde doeleinden.

Abeln verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster

3. Doeleinden van de verwerking
Abeln verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden:
– Voor de uitvoering van de juridische dienstverlening;
– Voor het voeren van een klantenadministratie en debiteurenbeheer;
– Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminars;
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

4. Grondslagen voor de verwerking
Abeln kan uw persoonsgegevens verwerken op grond van de volgende rechtsgrondslagen:
– De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor het uitbrengen van een offerte;
– Voldoen aan een wettelijke verplichting;
– De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Abeln, haar cliënten en derden;
– Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

5. Verstrekking van gegevens aan derden
Het is soms nodig om uw gegevens met derden te delen. Dat kan in bepaalde omstandigheden nodig zijn bij de behandeling van uw dossier. Er is verder een aantal vertrouwde dienstverleners met wie wij in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens kunnen delen, zoals deurwaarders of ICT dienstverleners.

Abeln zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

6. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden door Abeln niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

7. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Abeln zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Abeln zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

8. Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Abeln passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

9. Cookies
Op onze website worden geen cookies gebruikt.

10. Uw rechten
U heeft het recht om Abeln een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Abeln verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@abelnlaw.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Geautomatiseerde besluitvorming
Abeln maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering.

12. Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Abeln kan deze privacyverklaring  aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.