Welke bonus telt mee bij de berekening van de transitievergoeding?

0 Flares 0 Flares ×

10 oktober 2019
Bij de berekening van de transitievergoeding moeten volgens de wet ook de “variabele looncomponenten”, zoals bonussen, worden meegenomen. De wet vermeldt hierover dat het maandloon wordt vermeerderd met “de overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door zesendertig”.

In de praktijk blijkt dat het niet duidelijk is welk toegekend bonusbedrag nu precies moet worden meegeteld bij het berekenen van de transitievergoeding. Recent heeft de Rechtbank Midden-Nederland hier een uitspraak over gedaan. In deze zaak gaat het om een werknemer die in dienst is als directeur en recht heeft op een vast salaris en een variabel salaris in de vorm van een bonus. De werknemer raakt arbeidsongeschikt in 2016 en in verband hiermee wordt hij per 1 augustus 2018 ontslagen.

De rechter oordeelt dat bij de berekening van de transitievergoeding het vaste maandloon moet worden vermeerderd met het gemiddelde variabele loon dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd was in de jaren 2015, 2016 en 2017. De werkgever stelde nog dat de bonus over het jaar 2014, die is toegekend in het jaar 2015, niet mocht worden meegenomen. Dat is onjuist. De rechtbank beslist dat bij de berekening van de transitievergoeding de bonussen dienen te worden betrokken die in een bepaald jaar verschuldigd waren en niet de bonussen die over een bepaald jaar verschuldigd waren. Dat betekent dat de in 2015 (bonus jaar 2014) en 2016 (bonus jaar 2015) toegekende en uitbetaalde bonussen meegeteld moeten worden. In 2017 is aan de werknemer geen bonus toegekend. De rechtbank maakt verder nog duidelijk dat alleen de opeisbare bonusbedragen in de berekening mogen worden betrokken. De delen van de bonus die pas in 2018 en 2019 aan werknemer hoeven te worden betaald en niet opeisbaar zijn, tellen niet mee bij de berekening van de transitievergoeding.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×