Werkgever mag dienstverband niet slapend houden

0 Flares 0 Flares ×

8 november 2019
Veel werkgevers kiezen ervoor om een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, en die volgens de wet wegens arbeidsongeschiktheid kan worden ontslagen, niet te ontslaan. Dat is niet vreemd. Immers de werkgever heeft al gedurende twee jaar het loon en eventuele re-integratiekosten betaald. In geval van ontslag zou werkgever ook nog de transitievergoeding moeten betalen. Dit wordt ook wel het “slapende dienstverband” genoemd. Werknemer zit thuis en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het dienstverband blijft echter formeel in stand en werkgever hoeft werknemer na twee jaar ziekte geen salaris meer te betalen.

De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan en een streep gezet door de praktijk van het slapende dienstverband. Het gaat in deze zaak om een werknemer die sinds 1986 in dienst is van een kalksteenfabriek als allround monteur/specialist. Werknemer is door rugklachten arbeidsongeschikt geworden en ontvangt vanaf 9 januari 2018 een WIA (IVA) uitkering op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid. Er zijn geen mogelijkheden tot werkhervatting. Werknemer heeft de werkgever een aantal keren voorgesteld om het dienstverband te beëindigen met betaling van de transitievergoeding. Werkgever heeft dit voorstel afgewezen. Werknemer vordert in kort geding een voorschot op schadevergoeding van 25.000 Euro en stelt dat de werkgever zijn voorstel op grond van goed werkgeverschap niet had mogen afwijzen. De kantonrechter stelt vervolgens een aantal juridische vragen aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap moet instemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning aan de werknemer van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. Die transitievergoeding hoeft niet meer te zijn dan het bedrag dat werkgever verschuldigd zou zijn op de dag die volgt op het vervallen van het opzegverbod (doorgaans twee jaar).

De Hoge Raad maakt één uitzondering. De werkgever hoeft het voorstel van werknemer niet te accepteren als werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om het dienstverband in stand te houden. Een dergelijk belang kan aanwezig zijn als er reële re-integratiemogelijkheden zijn. Het feit dat werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt levert geen gerechtvaardigd belang op.

Als gevolg van deze uitspraak zullen werkgevers verzoeken kunnen krijgen van werknemers met een slapend dienstverband om het dienstverband te beëindigen met betaling van de transitievergoeding. Als aan de voorwaarden is voldaan dan zal werkgever met dat verzoek moeten instemmen. In dat geval kunnen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×