Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

0 Flares 0 Flares ×

21 december 2021
Als gevolg van een Europese richtlijn uit 2019 is op 11 november 2021 de Wet Implementatie EU Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingediend bij de Tweede kamer. Deze wet voert de genoemde Richtlijn uit.

Hieronder  enkele belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel:

Uitbreiding informatieverplichting
Werkgever heeft nu al de verplichting om bepaalde informatie aan de werknemer te verstrekken. In de praktijk zijn die gegevens vaak opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Deze informatieverplichting wordt uitgebreid. Volgens het wetsvoorstel moet werkgever de werknemer informeren over onder andere de arbeidsplaats, proeftijd, afzonderlijke loonbestanddelen, procedurele aspecten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en werktijden.
Indien sprake is van voorspelbare tijdstippen waarop wordt gewerkt, moet de werkgever de werknemer informeren over de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd inclusief (overwerk)vergoeding.
Bij onvoorspelbare tijdstippen waarop wordt gewerkt, geldt dat de werkgever de werknemer moet informeren over de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken (“referentiedagen en- uren”), de minimale termijn voor oproeping en het aantal gewaarborgde betaalde uren.
Voor bestaande arbeidsovereenkomsten moet de werkgever deze gegevens straks binnen 1 maand na een verzoek van de werknemer schriftelijk of elektronisch aanvullen.

Studiekosten voor rekening van werkgever bij verplichte scholing
De werkgever die de werknemer een opleiding aanbiedt laat de werknemer vaak een studiekostenbeding tekenen. Daarin staat dat werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen. Een dergelijke afspraak kan niet meer worden gemaakt als het gaat om een opleiding die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie van de werkgever en die door de wet of CAO is voorgeschreven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een opleiding op het gebied van veiligheid. Alle kosten van een dergelijke opleiding zijn voor rekening van werkgever (reiskosten, boeken, studiemateriaal, examengeleden). En de werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen. Een studiekostenbeding dat in strijd is met de nieuwe regels is nietig.

Verbod op verrichten van nevenwerkzaamheden
In veel arbeidsovereenkomsten staat een beding dat de werknemer verbiedt om zonder toestemming van de werkgever elders werkzaamheden te verrichten tijdens de duur van het dienstverband. Een dergelijk nevenwerkzaamheden-beding is voortaan nietig, tenzij de werkgever daarvoor een rechtvaardigingsgrond heeft, zoals bijvoorbeeld het beschermen van zijn bedrijfsgeheimen of het voorkomen van belangenconflicten. De rechtvaardigingsgrond hoeft niet in het beding te worden opgenomen maar kan later worden gegeven als werkgever zich op het beding beroept.

Verzoek tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Een werknemers die tenminste 26 weken werkzaam is bij zijn werkgever kan een verzoek indienen voor arbeid met meer voorspelbare en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden. De werkgever is niet verplicht om in te stemmen met het verzoek. Werkgevers met 10 of meer werknemers moeten binnen eén maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Voor kleine werkgevers (werkgevers met minder dan 10 werknemers) geldt een termijn van drie maanden. Indien de werkgever niet of niet tijdig reageert, wordt de arbeid overeenkomstig het verzoek van de werknemer aangepast.

Benadelingsverbod en opzegverbod
In het wetsvoorstel is verder een verbod opgenomen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen danwel werknemer te benadelen omdat deze zijn hierboven beschreven rechten inroept.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe wet op 1 augustus 2022 in werking treedt. De nieuwe wet zal onmiddellijke werking hebben. Dit betekent dat studiekostenbedingen en nevenwerkzaamheden-bedingen die in strijd met de wet zijn direct nietig zullen zijn (ook in arbeidsovereenkomsten die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan). Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 0 Flares ×